Tidigare föredragshållare

Förteckning över föredragshållare vid midvinterfesterna

1963           Bertil Haglund: Aktuella naturvårdsproblem

1964           C Winroth, AMS: Skogsbrukets arbetskraftsbehov

1965           Nils-Erik Nilsson: Skogstillgångarna i Östergötland enl Riksskogstaxeringen

1966           Gustaf Sirén, Skogshögskolan: Mekaniserad plantering.

1967           Jan Weslien: Skogsbruk o natur i östra Kanada

1968           C-W Lothigius, riksdagsman: Svenskt trä för inhemsk förbrukning o export

1969           Lennart Starräng, Västerby: FAO-arbete i indisk skogsbygd

1970           Hans Wachtmeister: Modern skogsvård.

1971           Erik Sillerström, Skogsstyrelsen: Tillväxt i fara. Om skogsskyddsfrågor.

1972           Margit Eklundh: Kåseri om dåliga ryggar

1973           Ragnar Skarfors: Djur i östgötanatur

1974           Lars Kardell: Skogsfakta – information från Skogshögskolan

1975           Sven Norén, Länsmuséet: (besök på museet)

1976           Mats Ohlsson, Länsstyrelsen: Om fysisk riksplanering.

1977           Bengt Almqvist, Johan Segerstéen: Viltet och trafiken

1978           Bertil Wallin: Jägmästaren skogsbruktet och massmedia

1979           Lars Kardell: Skogsbruket – hot mot bär- och svamptillgången?

1980           Lena Söderberg: Skogsenergi

1981           Anne-Marie Hagman: Fotografier på temat årets växlingar

1982           Hubertus Eidman, Skogshögskolan: Om barkborrar.

1983           Gunnar Almgren: Skötsel av ädellövskog

1984           Inställt

1985           Carl-Olov Bosson: Ett kåseri

1986           Erik Månsson: Gods och gårdar i Östergötlands skogsbygder

1987           Karl-Erik Hast: Göta Kanal – inget hastverk

1988           Lennart Schotte, KSLA: Skogsskador och energianvändning

1989           Ingemar Lind, Linköpings Univ: Om Matematik.

1990           Inställt

1991           Lars Kardell: Kulturlandskapets utveckling och framtid

1992           Monika Stridsman: Skogsbrukets konflikt med omvärlden

1993           Jan Remröd och Rolf Sievert: Svensk skogsnäring

1994           Bengt Samuelsson: Eklandskapet söder om Linköping

1995           Maria Samuelsson: Vad tycker europeerna om svenskt skogsbruk?

1996           Åke Barklund: Certifiering av svenskt skogsbruk

1997           Lars Edlund: Skogshistoria

1998           Pelle Gemmel: Sydsvensk skogsforskning

1999

2000           Viveka Adelswärd, Link univ: Kvinnlig och manlig kommunikation.

2001           Markku Rummukainen, SMHI: Klimat i förändring.

2002           Lars-Olof Österström, Föreningen Skogen: Skogen, sågverken och värdena.

2003           Lars Vikinge: Avståndets betydelse för vurmandet av hotade växter och djur

2004           Göran Örlander: Skogsföryngring – hälften så dyrt och dubbelt så bra

2005           Lars Kardell: Svenskarna och skogen

2006           Marja Gustafsson: Bullentiner från skoglig östfron

2007           Gabriel Danielsson: Skogsbränsle – en alternativ energikälla

2008           Urban Olsson: Perspektiv på den skogstekniska utvecklingen inom Södra

2009           Sverker Kärrsgård: Om länets naturvårdsarbete

2010           Hillevi Eriksson: Skogens anpassning till klimatförändringarna

2011           Anders Wellving: Kan bevarande av regnskog rädda klimatet?

2012           Paneldiskussion om skogsbrukets arbetskraftsförsörjning. Paneldeltagare var Göran Andersson ELA skogsavverkningar AB, Sophia Bengtsson Svenskt näringsliv, Erika Olofsson Linnéuniversitetet, Anders Larsson Vretagymnasiet och Per Olsson Holmen Skog AB

2013         Isabelle Bergqvist: Tekniska utvecklingstrender i skogsbruket.

2014        Kalle Bäck: De svenska torpens historia

2015        Linköpings kommunekolog Anders Jörneskog: Tätortsnära vildmark.