Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Östergötlands Skogsmannaklubb gällande från 2011-09-02. Stadgarna är ursprungligen antagna 1936-01-11 då klubben bildades samt reviderade av årsmöten 1952-09-10, 1964-09-11, 1998-09-02 samt 2002-09-06.

1. Östergötlands Skogsmannaklubb är en sammanslutning mellan i länet och angränsande län bosatta eller verkande personer med högre skoglig utbildning. Därutöver kan inväljas den som har motsvarande utbildning eller den som har en befattning som normalt kräver en sådan utbildning.

2. Klubben har till ändamål att under enkla kollegiala former sammanföra medlemmar till exkursioner samt föredrag och diskussioner i skogliga och liknande frågor.

3. Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av fyra personer, valda av medlemmarna för två år i sänder. Två av styrelsemedlemmarna bör väljas eller omväljas varje år så att mandatperioderna blir överlappande. Styrelsen skall inom sig utse följande befattningar: ordförande, klubbmästare, sekreterare och kassör. Klubbens ordförande samt kassör är firmatecknare. Klubbens räkenskaper granskas av en revisor. Ordinarie revisor samt revisorssuppleant utses vid årsmötet. Årsmötet väljer en valberedning för ett år i sänder. Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar varav en utses till sammankallande

4. Klubbens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte senast under september varje år, då val ska förekomma. I övrigt må klubben sammanträda så ofta styrelsen beslutar. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

5. Nya medlemmar inväljs vid klubbens ordinarie årsmöte. Personer som uppfyller kraven för medlemskap enligt paragraf 1 kan efter godkännande av ordföranden delta i klubbens aktiviteter före invalet som gäster. Årsmötet kan efter förslag från styrelsen utse hedersmedlemmar i klubben.

6. Medlemsavgiften för det nyligen påbörjade verksamhetsåret bestäms för ett år i sänder vid årsmötet. Utträde ur klubben skall normalt ske genom ett skriftligt meddelande till styrelsen men skulle medlem under två på varandra följande år inte ha erlagt årsavgiften, anses hon/han ha utträtt ur klubben.

7. Information till medlemmarna om klubbens aktiviteter ska ske via e-post eller motsvarande samt genom föreningens hemsida. Medlemmar som saknar e-post eller av andra skäl inte kan utnyttja denna informationskanal kan begära att de informeras om föreningens aktiviteter via brev.

8. Beslut om ändring av stadgarna skall ske på årsmötet och måste bifallas av minst ¾delar av vid årsmötet närvarande medlemmar. Förslag till ändringar i stadgarna kan framföras av såväl styrelsen som enskilda medlemmar.

9. Klubbens upplösning kan endast ske efter beslut på ordinarie årsmöte. För att sådant beslut ska äga giltighet måste det bifallas av minst ¾delar av vid årsmötet närvarande medlemmar. Skulle upplösning komma till stånd, skall klubbens tillgångar disponeras efter beslut vid ordinarie årsmöte.