Tidigare aktiviteter

Höstexkursion i Kolmården fredagen den 24 sep 2021

Årets exkursion kommer att ske i Kolmården och ha temat Mångbruk av skogen. Under dagen kommer representanter för två större skogsägare inom Kolmården, Norrköpings kommun och Lösings Häradsallmänning, berätta hur de bedriver sitt skogsbruk med kombinerade mål. Avkastningskrav, rekreation, naturvård och samhällsutveckling är några av begreppen vi kommer att diskutera.

Eftersom vi är i Kolmården inleder vi dagen med ett guidat besök vid Marmorbruket, där Krokeks Hembygdsförening tar emot oss.

Samling Marmorbrukets muséum kl 09.00  (se karta)

  • Ankomstfika och incheckning
  • Guidning av Marmorbruket samt besök av muséum
  • Tätortsnära skogsbruk, Norrköpings kommun & Holmen
  • Lunch Oscarshäll
  • Årsmöte
  • Lösings Häradsallmänning & Linköpings Skogstjänst, Lilla Älgsjön

Höstexkursionen vid Flemma gård den 18 sep 2020

Årets exkursion var förlagd till Flemma gård utanför Ljungsbro. På plats träffade vi Jonas Edlund som berättade om gården. Där finns några vilt-demohägn som används för att beräkna betestrycket i skogen. Thomas Andersson, Södras viltrepresentant berättade om detta. Årsmötet genomfördes utomhus. Årsmöteshandlingarna finns under fliken Arkiv.
Under eftermiddagen berättade kunnigt folk om aktuellt läge vad beträffar pågående barkborrehärjningar. Mats Grindestam pratade om utmaningarna med att hantera barkborreskadat timmer på Bravikens sågverk.

Höstexkursionen i Hällestad fredagen den 20 sep 2019 

I skogarna söder om Hällestad har det bedrivits järnhantering ända sedan tidig medeltid. I likhet med det mer kända ”Bergslagen”, beläget i Västmanland och södra Dalarna, samarbetade bönderna här under medeltiden med att bedriva bergsbruk. Vi kommer att samlas vid gruvstugan och höra Jan-Erik Karlström berätta historien om Hällestads bergslag och presentera vad som framkommit i sin forskning i ämnet. Runt gruvstugan finns en iordninggjord led som vi tar oss runt längs.

Skogarna runt gruvstugan ägs och förvaltas av Holmen Skog. Därför kommer vi under dagen även få lyssna på anställda från Holmen Skog hur dagens naturvårdsplanering fungerar och hur vårens och sommarens granbarkborrebekämpning har gått till. Dagen bjuder även på en gästföreläsning av skoglig forskare (hemligt).

Midvinterfesten fredagen den 3 feb 2018

En något reducerad skara medlemmar samlades på bistro-båten Esperanza i Linköpings “hamn”. I den gemytliga kajutan var stämningen på topp med sedvanliga sånger och en och annan västvisa.

Höstexkursionen till Kringstorp  fredagen den 23 sep 2016

Kringstorp, som är en del av före detta godset Bjärka-Säby, är beläget några mil söder om Linköping och är sedan några år Sveriges enda privatägda ekopark. Fastigheten håller på att omformas från en högproduktiv virkesproducent till att producera ekologiska värden. Som ciceroner hade vi ägarparet Gunnel och Dag Ekman, som berättade om hur idén har vuxit fram och visionen för fastighetens utveckling. Den består av cirka 1000 hektar skogsmark varav hälften fortfarande ska utgöra  produktionsskog. På den övriga delen strävar man att minska andelen gran kraftigt och i stället skapa lövskogar och i viss mån betesmarker. För detta långsiktiga projekt har Gunnel och Dag Ekman belönats med Naturskyddsföreningens nyinstiftade ”Skogspris”.

Från Sveaskog deltog Per Pettersson, rådgivande förvaltare av ett tiotal ekoparker i södra Sverige, och Stefan Bleckert som är naturvårdschef inom företaget. De beskrev både i teori och praktik hur skogen ska hanteras för att maximera naturvårdsnyttan.

 

Höstexkursionen till Visingsö den 25 sep

I finfint höstväder träffades ett 25-tal medlemmar och respektive vid färjeläget i Gränna. Olle Wengelin var exkursionsvärd. Under några år i början på 2000-talet skötte Skogssällskapet genom Olle förvaltningen av ekskogarna på Visingsö, numera är det Statens Fastighetsverk som har det ansvaret. Ekskogarna anlades under perioden 1830-50 och syftade till att trygga Flottans behov av timmer till sina fartyg. Efter förmiddagskaffe och intressant introduktion studerade vi både ekar och silvergranar i alla storlekar och även en del bokar. Vi hann även med att besöka de viktigaste kulturella sevärdheterna, dvs: Näs och Visingsborgs slottsruiner, mullbärsträden, ryssladorna och biblioteket vid Braheskolan.

I samband med lunchen avhandlades klubbens årsmöte då bland annat en ny medlem valdes in. Det var jägmästare Peter Lindgren från Ödeshög.

DSC03301

Pubafton 2015-06-10

Onsdagen den 10:e juni arrangerade klubben en föredragsafton på puben ”the Horse & Hound” i Linköping. Ett femtontal medlemmar och potentiella dito hade mött upp och fick höra Erik Eklund från Foran AB i Linköping berätta om ny teknik för att med hjälp av Lantmäteriets flygfoton och en laserskannad terrängmodell, skatta trädhöjder och beståndsgränser. En teknik som används av exempelvis Häradsmarken.

Midvinterfest 2015-02-06

Ett trettiotal medlemmar och respektive deltog i midvinterblotet som liksom föregående år ägde rum i Livgrenadjärregementets ärevördiga officersmäss i Linköping. Linköpings kommunekolog Anders Jörneskog berättade om arbetet med att skapa en tätortsnära vildmark av det tidigare militära övningsområdet. Efter föredraget blev det fest med matbuffé, dryck och snapsarnas mångfald under det att västvisor, upptåg och kväden framfördes under ledning av klubbmästare Cristofer.

Höstexkursion 2014

Vår värd var Svenska Kyrkans egendomsförvaltning. Bengt Palmqvist och Thomas Johansson stod för programmet i samarbete med ordförande Jan Persson.

Vi startade exkursionen i trakten av Yxnerum där vi besökte ett skogsområde som utsatts för naturvårdsbränning sommaren 2014. Mikael Burgman från Länsstyrelsen hade varit medansvarig för åtgärden och han redogjorde för metodiken. Resultatet kunde studeras på plats. Efter en välsmakande lunch på värdshuset förflyttade vi oss till Björsäter någon mil norrut. Där genomfördes årsmöte i det fria under en värmande septembersol. Tre nya medlemmar valdes in. Det var Jan Finnborg, Mikael Burgman och Thomas Johansson.

Den sista punkten handlade om naturlig föryngring av löv och exkursionsledarna önskade förslag och synpunkter från deltagarna hur den till stor del hasselbuskbeklädda marken skulle hanteras bl a med hänsyn till förväntad viltbetning.  Thomas Johansson fick ett flertal förslag att fundera över.

Midvinterfesten 2014

Festen gick av stapeln i den anrika Livgrenadjärmässen på regementsområdet i Linköping. Vi var ett trettiofemtal personer som inledningsvis fick lyssna på ett uppskattat föredrag av professor Kalle Bäck med titeln ”Torp och torpare i Östergötland”. Därefter blev det mat och dryck i form av en riklig buffé under det att kväden, västvisor och andra upptåg framfördes. Klubbmästare Cristoffer var i högform och ett flertal talare och sångare bidrog till feststämningen.

Under middagens överlämnades Silverkvisten, Föreningen Skogens förjänsttecken, till en före detta medlem i Skogsmannaklubben. Det var Jonnie Friberg från Holmen Skog som erhöll denna utmärkelse främst för sina insatser angående älgförvaltningen i Kolmårdens skogar.

Jonnie Friberg dekorerades med en Silverkvist och medföljande diplom.
Jonnie Friberg dekorerades med en Silverkvist och medföljande diplom.

Höstexkursionen fredagen den 6 sep, 2013

Östergötlands Skogsmannaklubb gästade Holmen AB som välvilligt bjöd på en blandad exkursion, med både industri- och naturvårdsteman. Exkursionen startade vid Bravikensågens mätstation där Gunnar Karlsson från Qbera visade hur sågtimmret mäts in med dagens metoder. En försöksanläggning för automatisk inmätning av hela lastbilar med virke demonstrerades också. Den är dock ännu inte färdigutvecklad.

Därefter följde årsmöte samt ett intressant föredrag om marknadsläget för skogsprodukter samt Holmens strategier inför framtidens industrisatsningar. Det hölls av vår medlem Jan Orke som är marknadschef.

Efter lunchen i Bravikens matsal förflyttade vi oss till ett närliggande ekskogsbestånd där kommunekolog Eva Siljeholm samt Sanna Strömberg från Holmenskog berättade om ekskogarnas naturvärden på Händelön och om planerade åtgärder för att vidmakthålla dem.

Årsmöteshandlingarna finns under fliken Arkiv.

Midvinterfesten 2013

Årets midvinterfest ägde rum i ny lokal . Det var Lilla Aska Gård, en trevlig festvåning i södra delen av Linköping. Ett trettiotal  medlemmar var anmälda men det blev ett visst manfall på grund av grasserande influensa. Efter välkomstdrinkarna höll jägm Isabelle Bergkvist, SkogForsk, ett framåtsyftande föredrag under rubriken ” De viktigaste tekniska utvecklingstrenderna i skogsbruket”.Därefter överlämnade klubbens ordförande föreningen Skogens hederstecken Silverkvisten till jägm Marja Gustafsson som hade nominerats av klubbens styrelse. Händelsen finns dokumenterad på Skogens webbsida. Sluligen vidtog festligheterna med buffé, västvisor, allmän sång och klubbafton i traditionsenlig stil. Bilder från Midvinterfesten samt klubbmästare Cristoffers bajtrim finns under denna länk.

marja

 Höstexkursionen 2012

Lysings Häradsallmänning och Häradsmarken AB var värd för årets exkursion under temat “från exot(iskt trädslag) till urskog”. Exkursionen startade i Trehörna och innehöll ett besök på en föryngring med såväl Contorta som vanlig tall (i samarbete med SkogForsk) och ett besök i Lysnings urskog. Efter årsmötet i Boets bygdegård besökte vi gården Ingvaldstorp nära Rök och fick en inblick i köttdjursuppfödning och allmänningens arbetsformer.

Vem bestämmer över älgarna? 

Vår systerförening Sörmland-Östergötlands Skogsmannaförbund var värd för en kvällsföreläsning med älg-tema den 8 mars 2012 på Jägareförbundets kursgård Öster Malma med Jägarförbundet, LRF och skogsägarna.

Midvinterfesten lördagen 2012

Festen i Linköpings Stiftskansli med en paneldebatt på temat Hur rekryterar vi ungdomar till skogsbruket? I panelen fanns Göran Andersson, ELA skogsavverkningar AB, Sophia Bengtsson, Svensk näringsliv, Anders Larsson, Vretagymnasiet och Per Olsson, Holmen Skog AB. Den efterföljande middagen ägde traditionsenligt rum i Munkkällaren.

Höstexkursion 2011

Temat för höstens exkursion var “Lövskogsskötsel” och Södra Skog var vår värd. Exkursionen inleddes vid Djursdala lövsågverk norr om Vimmerby och fortsatte sedan till Hamra gård nära Rimforsa, där Södras nya ordförande Christer Segerstéen guidade oss med fokus på ekskogsskötsel. Södras lövexpert Anders Ekstrand medverkade hela dagen. Lunchen intogs på Storgården i Rimforsa där även årsmötet skedde. Skogsmannaklubben tackar Södra Skog för ett förträffligt arrangemang!

Vid årsmötet avgick Anders Wellving som ordförande och Jan Persson tillträdde. Som ny styrelsemedlem invaldes Roland Hultman, han är verksam vid LRF-konsult i Linköping. En viktig punkt på dagordningen var genomgången av styrelsens förslag till revidering (modernisering) av klubbens stadgar. Förslaget godkändes med smärre justeringar. Resultatet återfinns under menyalternativet Stadgar. Årsmöteshandlingarna i övrigt finns under Arkiv.

Observera den nya paragrafen nr 7 som innebär att kallelser till klubbens möten i fortsättningen kommer att ske enbart via epost utom till de medlemmar som har anmält att de saknar epost! Cirka 80 % av medlemmarna har epostkonton. Information skall också ges fortlöpande via föreningens hemsida.

Midvinterfesten 2011

Kvällen inleddes liksom föregående år i Stiftskansliet där ordf Anders Wellving höll ett föredrag om möjligheterna att bromsa klimatförändringar via skogsodling.  Därefter dekorerades jägmästare Gabriel Danielsson en Silverkvist på uppdrag av föreningen Skogen. Motiveringen kan läsas här. Middagen ägde rum i närbelägna Munkkällaren där ett trettiofemtal medlemmar med respektive deltog. Klubben bildades den 11 jan 1936 och har därför nyligen fyllt 75 år. Detta firades med tårta under midvinterblotet.

Höstexkursion 2010

Boxholms Skogar ansvarade för höstens exkursion. Temat var Tallskogsskötsel i Sommenbygd. Vi inledde med en fika vid naturskönt belägna hembygdsgården i Malexander och klev senare in i en buss för vidare färd ut i skogen. Skogsskötselalternativ i fyra olika tallbestånd, varav ett med knappt 40-årig Contorta, demonstrerades och diskuterades livligt av deltagarna. Vi hann även med ett besök. Vid årsmötet invaldes hela sex nya medlemmar.

Midvinterblotet 2010.

Vi samlades i Stiftskansliet där Hillevi Eriksson från Skogsstyrelsen i Jönköping höll kvällens föredrag om skogsbruk i tider av klimatförändringar. Dessförinnan hade föreningens nya ordförande Anders Wellving överlämnat en Silverkvist till Hans Carlander på uppdrag av föreningen Skogen. Motiveringen kan läsas på följande länk. Därefter följde traditionell middag med sång och dans i populära Munkkällaren. Drygt ett fyrtiotal medlemmar med respektive deltog. Länk till några festbilder tagna av Jan Persson.

SONY DSC

Höstexkursion 2009

400 års-jubilerande Holmen är värd för årets höstexkursion i samarbete med Östgöta Häradsallmänningars förvaltningsbolag. Drygt ett fyrtiotal personer deltog. Några bilder från exkursionen finns här. Ordförande Per Olsson och sekreterare Håkan Larsson avtackades. Nya medlemmar i styrelsen blev Jan Persson (Häradsmarken AB) och Cristofer Wallentin (Holmenskog).

Midvinterblotet 2009

Årets första höjdpunkt var Midvinterfesten som ägde rum lördagen den 7 februari i Munkkällaren i Linköping. Drygt ett fyrtiotal medlemmar lyssnade på Sverker Kärrsgårds föredrag och festade i källaren. En av skogsbranschens finare utmärkelser, Silverkvisten, har tilldelats Sverker Kärrsgård genom beslut i föreningens Skogen styrelse. Sverker hade nominerats av Östergötlands Skogsmannaklubb och kvisten samt ett diplom överlämnades av Per Olsson i samband med föreningens Midvinterfest den 7 februari.

Höstexkursionen 2008

Huvudsyftet med höstexkursionen var att studera skogsskötsel på Omberg. Som avslutning på dagen hann vi också med att besöka familjen Strotz upplevelse-centrum UrNatur söder om Ödeshög. Ett tjugofemtal medlemmar deltog i den intressanta dagen. Sveaskog var värd för exkursionen och bjöd på lunch i fält med utsikt över en välgallrad ekskog. Bilder från exkursionen finns under denna länk.

Stadsvandring i Linköping den 11 juni

Urban Olsson hade återigen övertalats att ställa upp som ciceron och samlingsplatsen var fontänen i Trädgårdsföreningen Urban inledde med intressanta data om parkanläggningen samt sedvanligt besök vid ”vattenhål” Därefter följde vi en nyrekognoserad tur genom delar av innerstaden. Promenaden avslutades efter ännu ett vattenhål vid Afrodite, en grekisk restaurang, där vi intog en stärkande måltid.

Föredrag i Braviken

I samarbete med Sörmland-Östergötlands skogsmannaförbund inbjöds till två intressanta föredrag om Holmens satsning på nytt sågverk i Braviken av Holmens VD Magnus Hall och om den nya timmerklassningen av Gunnar Karlsson från Qbera.Tid: torsdagen den 6 mars kl 18.30. Plats: Hörsalen vid Bravikens pappersbruk. Ett tiotal av skogsmannklubben medlemmar kunde räknas in bland de cirka 70 anmälda deltagarna.

Midvinterfest 2008

Den ägde rum lördagen den 2 feb kl 18.00 i Gamla Linköpings Wärdshus. Föredraget hölls av klubbens förrförre ordförande Urban Olsson, Södra. Vi hade en mycket trevlig kväll i en festvåning som ursprungligen (år 1713) fungerade som hem för jägmästare Barkman.

Höstexkursionen 2007

Temat var skogsenergi och bortåt trettio medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vi samlades vid kraftvärmeverket på Händelö i Norrköping. Ronnie Werkelin och Gabriel Danielsson berättade om vedhanteringen. Därefter gick färden mot Sävsjön norr om Finspång. Stubbrytning och skogsbränslehantering demonstrerades och intressanta fakta föredrogs av bl a Per Olsson från Holmen och Per Olsson från Skogsstyrelsen samt Gabriel Danielsson och Anders Åneklint från Skogstjänst AB.

Klubben bjöd på lunch i Finspångs värdshus vilken följdes av årsmöte. Se protokollet, verksamhetsberättelsen och bokslut. Bilder och kartor från exkursionen finns i denna mapp. Som avslutning på en mycket lyckad exkursiondag besökte vi ett vindkraftverk i Normlösa NV om Linköping. Kraftverket är 75 m högt och producerar som mest 850 MW. De som kommer att byggas i skogsmark kommer att vara över 100 m höga och kunna ge den tredubbla effekten. Skogsmannaklubben framför sitt tack till Skogstjänst, Holmenskog och Stiftets Skogsförvaltning för arrangörskapet!

Midvinterfesten 2007

Det var en trevlig kväll på Livgrenadjärmässen. Gabriel Danielsson höll föredraget som förståss handlade om biobränsle.

Nya sponsorer

Via framgångsrikt lobbyarbete har klubben under hösten erhållit inte mindre än fem nya sponsorer (utöver Holmen skog som blev sponsor redan i somras). Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om dessa välvilligt inställda organisationer! Detta ger oss möjlighet att göra Skogsmannaklubbens arrangemang än mer intressanta i framtiden.

Höstexkursionen 2006

Vi var drygt ett trettiotal medlemmar som samlades på Tvärskogsudde vid södra stranden av Roxen en vacker sensommardag och vi hälsades välkomna av exkursionsvärdarna Håkan Gustafsson och Milena Stefanovic, båda från Skogsstyrelsen. Första punkten, en cirka femtio år gammal ekplantering, som förevisades av Bo Thor, föranledde många frågor om lövträdsodling i allmänhet och ek i synnerhet.

Därefter for vi i karavan till Tinnerö gård söder om Linköping där vi bjöds på en rejäl lunch och där Anders Jörneskog berättade om kommunens planer beträffande Tinnerö eklandskap som nyligen etablerats som naturvårdsområde. Sedan följde årsmöte och inval av fyra nya medlemmar: Jan Persson, Norrköping, Karl Björklund, Rimforsa, Cristofer Wallentin, Sturefors samt Torbjörn Valund, Vreta Kloster.

Nästa exkursionspunkt var en planering av ek på tidigare granbevuxen mark på Bjärka-Säbys marker. Håkan samt Roland Hultman från Skogssällskapet visade den årsgamla föryngringen på mark med hög bonitet och förklarade att valet av ek var lönsamt eller åtminstone mindre tveksamt tack vare ett generöst statligt bidrag till viltstängsel.

Marja Gustafsson avslutade exkursionen med en filosofisk betraktelse på temat ekens betydelse i vidare mening och därefter gick bilkaravanen till Bjärka Säby slott. Vi bjöds på tårta med anledning av klubbens 70-årsjubileum, vilket vi också skålade i kaffe för. Därefter framfördes en unison sångarhyllning för Skogsstyrelsens linköpingsdistrikt som tack för en synnerligen välorganiserad och lyckad höstexkursion 2006. (AW)

Mer om webbsidan (2006-07-12)

Flertalet medlemmar har ännu inte kommenterat vår nya hemsida men det betyder kanske inte att nyheten passerat obemärkt. 96 besök på sajten gjordes i alla fall under den första månaden och några uppskattande kommentarer har kommit via mail till undertecknad (Anders Wellving). Det är bra att få tillgång till en del äldre dokument, tycker en del. Någon har haft problem att öppna filen med medlemmar. Det krävs förmodligen att man har en nyare version av office-paketet installerat. En lösning om inget annat hjälper är att jag skickar den som bilaga till ett mail. Hör av er om det behövs.

Dessutom är det ju en del medlemmar som inte använder Internet och de kan ju knappast höra av sig i detta ärende. Enligt medlemsförteckningen har cirka 75 % av medlemmarna epostadresser och den siffran lär väl öka successivt.

Vid styrelsemötet i juni bestämdes att mötesanteckningarna fortlöpande ska göras tillgängliga på denna sajt. De finns nu under arkiv till glädje för den som vill veta vad styrelsen avhandlar mellan fikapauserna. Bland annat bestämde vi också att ett värvarbrev ska skickas till skogsakademiker i Östergötland som ännu inte är medlemmar. Brevet finns också att ladda ner från arkivet och kan användas som informationsblad för er som på egen hand vill värva en medlem.

Skogsmannaklubbens nya hemsida (2006-05-26)

IT-utvecklingen går snabbt och även en gammal och traditionsrik förening som vår måste hänga med. Därför har vi lagom till jubileumsåret 2006 (vi fyller 70 i år) skaffat en egen webbplats och hemsida.

Syftet är att förenkla informationen om kommande aktiviteter till medlemmarna, åtminstone till dem som använder Internet, det är ju lättare att uppdatera en webbsida än att skicka brev. Med hjälp av webbsidorna kan vi också göra äldre dokument tillgängliga och ge tips om närliggande aktiviteter med hjälp av länkar och notiser.